Witamy

Witamy na stronie Rady Doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego!
Wybory do Rady Doktorantów, Rad Wydziałów oraz Rad Instytutów

DOKTORANCKA KOMISJA WYBORCZA ogłasza termin zgłaszania kandydatur do Rady Doktorantów na nowa kadencję 2016/2018, do Rad Wydziałów (wybory uzupełniające na WIEA, WNB i WPPS) oraz do Rad Instytutów (wybory uzupełniające na WIEA: Instytut Metrologii, Elektrotechniki i Informatyki, Instytut Inżynierii Elektrycznej, Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych; WBAIŚ: Instytut Budownictwa; WPPS: Instytut Socjologii)

ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE DO DNIA 25.10.2016 r. w siedzibie RADY DOKTORANTÓW (DS. RZEPICHA pok. 14a, bądź mailowo do Przewodniczącego DKW: msz@astro.ia.uz.zgora.pl).

WYBORY ODBĘDĄ SIĘ DNIA 08.11.2016 r. (WTOREK) W GODZ. 16:00 – 17:00 W HOLU GŁÓWNYM BUDYNKU A-0 (GŁÓWNY) NA KAMPUSIE A ORAZ W GODZ. 18.00 – 19.00 W HOLU GŁÓWNYM BUDYNKU A-20 (NEOFILOLOGICZNY) NA KAMPUSIE B.

Każdy Kandydat musi mieć poparcie co najmniej trzech doktorantów. Każda osoba może poprzeć tylko jednego kandydata. Druk zgłoszeniowy

Stypendia doktoranckie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”

Do 24 października trwa nabór wniosków do Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”. Program skierowany jest do doktorantów wszystkich dziedzin nauki, którzy podejmą współpracę rozwojowo-badawczą z wybraną organizacją pozarządową działającą w Polsce. Celem projektu jest zachęcenie wyróżniających się studentów do rozwoju naukowego, nawiązania współpracy z organizacjami lokalnymi oraz aktywnego uczestnictwa w rozwoju młodego pokolenia naukowców.

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo w Stoczni” adresowany jest do doktorantów, którzy spełniają następujące kryteria:

 • realizują stacjonarne studia doktoranckie w polskiej uczelni publicznej, w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk albo w instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej utworzonym na podstawie odrębnych przepisów,
 • będą studiować na danym roku studiów doktoranckich po raz pierwszy,
 • uzyskali średnią z dotychczasowego toku studiów nie niższą, niż 4.0,
 • otrzymali pozytywną opinię promotora lub opiekuna naukowego,
 • zadeklarują współpracę rozwojowo-badawczą powiązaną z tematem swojej rozprawy doktorskiej, ze wskazaną przez siebie organizacją pozarządową działającą w Polsce.
O stypendium mogą ubiegać się doktoranci, którzy spełnią wszystkie warunki łącznie.
Roczne stypendium naukowe w Programie wynosi 18.000 zł. Fundatorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
Szczegółowe informacje oraz regulamin: www.stypendia-pomostowe.pl


Ankieta - Wiedza i umiejętności w zakresie pozyskiwania grantów

Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej realizuje projekt "Per aspera ad Astra" współfinansowany ze środków MNiSW. W jego ramach prowadzone są badania na temat wiedzy i umiejętności pozyskiwania grantów wśród doktorantów polskich uczelni (dyscypliny społeczne i humanistyczne). Zachęcamy do wypełnienia ankiety, która ma na celu zbadanie oczekiwań doktorantów w stosunku do oferowanych możliwości finansowania badań, doświadczeń, jakie już zdobyli w tym zakresie oraz barier, które utrudniają do nich dostęp. Jej wypełnienie zajmie 10-15 minut a wyniki po opracowaniu zostaną udostępnione w formie raportu na stronie projektu.
Ankieta: granty.ankietaplus.pl


Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017

W związku z uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego 2016/2017 prosimy o nieparkowanie pojazdów przed budynkiem A2 (przy ul. Prof. Z. Szafrana 2) w dniu 03 października 2016. Za utrudnienia przepraszamy.


DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW

W systemie DZIEKANAT dodano dwa nowe rodzaje opłat:

 • “dobrowolne ubezpieczenie NNW - opcja 01” - kwota 17,00 zł
 • “dobrowolne ubezpieczenie NNW - opcja 02” - kwota 63,00 zł
Opłatę należy nanieść z terminem do 15.10.2016 r. Opłaty na kolejne miesiące będą nanoszone przez Centrum Komputerowe. Więcej informacji w ulotce: PDF


Stypendium ministra dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia

Informujemy, że można już składać wnioski o stypendium ministra dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: LINK

Studenci i doktoranci składają wnioski o przyznanie stypendium na wydziałach do zaopiniowania przez rady wydziałów. Ze względu na nieprzekraczalny terminy złożenia wniosków w MNiSW do 15.10.2016 r., Pan Prorektor prosi o ustalenie terminów składania wniosków i zaplanowanie terminów posiedzeń rad wydziałów w taki sposób, by wnioski z uchwałami rad wydziałów były przekazane do Działu Spraw Studenckich najpóźniej do 07 października 2016 r.
Pan Prorektor prosi o staranne przygotowane wniosków i opiniowanie przez rady wydziałów zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom i Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom.


NIK o kształceniu na studiach doktoranckich

Studia doktoranckie nie są w pełni skutecznym sposobem kształcenia kadr naukowych. Liczba doktorantów w ostatnich latach znacząco wzrosła, jednak średnia liczba obronionych prac doktorskich ledwie przekracza 40 proc. NIK wskazuje, że stosunkowo łatwa dostępność studiów doktoranckich i masowe kształcenie doktorantów, z których część nie jest przygotowana do rozpoczynania kariery naukowej, może wzbudzać poważne wątpliwości co do jakości i skuteczności takiego nauczania.
Niekorzystny wpływ na skuteczność kształcenia na studiach doktoranckich mają łagodne kryteria rekrutacji umożliwiające przyjęcie znacznej liczby osób, zbyt mało zajęć związanych z metodyką prowadzenia badań naukowych, niewielka oferta zajęć fakultatywnych rozwijających umiejętności zawodowe oraz niewystarczające mechanizmy motywacyjne (np. niskie stypendia). Czynnikiem demotywującym dla doktorantów jest niepewna perspektywa zatrudnienia – badania potrzeb polskiej gospodarki nie wykazują istotnego zainteresowania pracodawców zatrudnianiem osób ze stopniem naukowym doktora.

Więcej informacji na temat badania: WWW
Szczegółowe wyniki kontroli: Załącznik
Ankieta skierowana do doktorantów nauk humanistycznych i społecznych

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu organizowanym przez Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych. Celem ankiety jest diagnoza stanu studiów doktoranckich z obszaru nauk humanistycznych i społecznych oraz zidentyfikowanie aktualnych problemów doktorantów związanych z tymi obszarami nauki. Zebrane dane będą analizowane zbiorczo bez porównywania uczelni między sobą. Ankieta ma charakter anonimowy.

Ankieta: LINK
Więcej informacji na temat badania: WWW
Kontakt z autorami badania: ankieta@pdnhis.edu.pl
Warsztaty dla Doktorantów

Warsztaty

Składanie wniosków o miejsce w DS na rok akademicki 2016/2017

Studenci i doktoranci, którzy chcą ubiegać się o miejsce w Domu Studenckim Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok akademicki 2016/2017, powinni wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na indywidualnym koncie w module WWW (student.uz.zgora.pl). Elektroniczna rejestracja możliwa będzie w terminie do 31 maja 2016 r.


Oferta szkoleń PWN

Instytut PWN od kilku lat wspiera rozwój kompetencji wykładowców uczelni wyższych z zakresu przygotowywania wniosków o granty, stosowania metod ilościowych i jakościowych w prowadzeniu badań naukowych, jak również w rozliczaniu i realizacji projektów badawczych. Uczestnicy szkoleń – adiunkci, asystenci, doktoranci – wysoko oceniają poziom merytoryczny spotkań, doskonałe przygotowanie trenerów, jak również warsztatowy sposób prowadzenia zajęć.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na stronie: www.instytutpwn.pl/

PWN_logo

WYNIKI WYBORÓW do RAD WYDZIAŁÓW oraz RAD INSTYTUTÓW - Nowa kadencja 2016/2018

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (Protokół RW, Protokół RI_IŚ):
 • Magdalena Czarna (RI Inżynierii Środowiska)
 • Marta Przewocka (RW)
Wydział Fizyki i Astronomii (Protokół RW, Protokół RI_IA):
 • Karolina Rożko (RW, RI Astronomii)
 • Wiktor Wolak (RW)
 • Michał Żejmo (RW)
Wydział Humanistyczny (Protokół RW, Protokół RI_IF, Protokół RI_IP):
 • Weronika Górnicka (RI Politologii)
 • Lucyna Majewska (RW, RI Filozofii)
 • Katarzyna Turonek - Ostrowska (RW, RI Filozofii)
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki (Protokół RW):
 • brak zgłoszeń
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (Protokół RW):
 • Maciej Szczeciński (RW)
Wydział Mechaniczny (Protokół RW, Protokół RI_BiEM):
 • Agnieszka Mackiewicz (RW, RI Budowy i Eksploatacji Maszyn)
Wydział Nauk Biologicznych (Protokół RW):
 • Damian Markulak (RW)
*RW- Rada Wydziału, RI - Rada Instytutu

Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy.


KANDYDACI DO RAD WYDZIAŁÓW oraz RAD INSTYTUTÓW - Nowa kadencja 2016/2018

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska:
 • Magdalena Czarna (RI Inżynierii Środowiska)
 • Marta Przewocka (RW)
Wydział Fizyki i Astronomii:
 • Marcin Kucaba (RW)
 • Karolina Rożko (RW, RI Astronomii)
 • Mateusz Wiśniewicz (RW)
 • Wiktor Wolak (RW)
 • Michał Żejmo (RW)
Wydział Humanistyczny:
 • Weronika Górnicka (RW, RI Politologii)
 • Lucyna Majewska (RW, RI Filozofii)
 • Katarzyna Turonek - Ostrowska (RW, RI Filozofii)
 • Natalia Wojcieszak (RW)
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki:
 • brak zgłoszeń
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii:
 • Maciej Szczeciński (RW)
Wydział Mechaniczny:
 • Agnieszka Mackiewicz (RW, RI Budowy i Eksploatacji Maszyn)
Wydział Nauk Biologicznych:
 • Damian Markulak (RW)
*RW- Rada Wydziału, RI - Rada Instytutu

Przypominamy, że nowo wybrani przedstawiciele doktorantów do Rad Wydziałów będą brać udział w tegorocznych wyborach dziekanów oraz prodziekanów.


WYBORY DO RAD WYDZIAŁÓW

DOKTORANCKA KOMISJA WYBORCZA ogłasza termin zgłaszania kandydatur do RAD WYDZIAŁÓW na nową kadencję (2016/2018). Nowo wybrani przedstawiciele będą brać udział w tegorocznych wyborach dziekanów oraz prodziekanów.

ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE DO DNIA 25.03.2016 r. w siedzibie RADY DOKTORANTÓW (DS. RZEPICHA pok. 14a, bądź mailowo do Przewodniczącego DKW: msz@astro.ia.uz.zgora.pl).

WYBORY ODBĘDĄ SIĘ DNIA 05.04.2016 r. (WTOREK) W GODZ. 17:00 – 18:00 W HOLU GŁÓWNYM BUDYNKU A-0 (GŁÓWNY) NA KAMPUSIE A ORAZ W GODZ. 17.00 – 18.00 W BUDYNKU BIBLIOTEKI UZ (MEDIATEKA) NA KAMPUSIE B.

Każdy Kandydat musi mieć poparcie co najmniej trzech doktorantów. Każda osoba może poprzeć tylko jednego kandydata. Druk zgłoszeniowy


Wyniki wyborów do Kolegium Elektorów oraz Senatu UZ

KOLEGIUM ELEKTORÓW:
 • Michał Żejmo
SENAT UZ:
 • Grzegorz Ostrowski

Protokoły z wyborów:


Kandydaci do Kolegium Elektorów oraz Senatu UZ

KOLEGIUM ELEKTORÓW:
 • Marcin Nowak (Wydział Humanistyczny)
 • Grzegorz Ostrowski (Wydział Humanistyczny)
 • Michał Żejmo (Wydział Fizyki i Astronomii)
SENAT UZ:
 • Grzegorz Ostrowski (Wydział Humanistyczny)

Każdy doktorant (z każdego wydziału) może oddać jeden głos na dowolnego kandydata (z dowolnego wydziału).

WYBORY ODBĘDĄ SIĘ DNIA 22.02.2016 r. (PONIEDZIAŁEK) W GODZ. 16:00 – 17:30 W HOLU GŁÓWNYM BUDYNKU A-0 (GŁÓWNY) NA KAMPUSIE A.

DOKTORANCKA KOMISJA WYBORCZA


DOKTORANCKA KOMISJA WYBORCZA ogłasza termin zgłaszania kandydatur do KOLEGIUM ELEKTORÓW oraz SENATU UZ.
ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE DO DNIA 17.02.2016 r. W SIEDZIBIE RADY DOKTORANTÓW (DS. RZEPICHA POKÓJ 14a, bądź mailowo do Przewodniczącego DKW: msz@astro.ia.uz.zgora.pl).
WYBORY ODBĘDĄ SIĘ DNIA 22.02.2016 r. (PONIEDZIAŁEK) W GODZ. 16:00 – 17:30 W HOLU GŁÓWNYM BUDYNKU A-0 (GŁÓWNY) NA KAMPUSIE A.

Każdy Kandydat musi mieć poparcie co najmniej trzech doktorantów. Każda osoba może poprzeć tylko jednego kandydata.
WYNIKI WYBORÓW

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska: brak zgłoszeń

Wydział Fizyki i Astronomii:
- Rada Wydziału: Marcin Kucaba

Wydział Humanistyczny:
- Rada Wydziału: Lucyna Majewska, Dorota Gorzków, Natalia Wojcieszak
- Rada Instytutu Politologii: Weronika Górnicka

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki:
- Rada Wydziału: Krzysztof Krasowski
- Rada Doktorantów: Daniel Fechner

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii:
- Rada Wydziału: Maciej Szczeciński
- Rada Doktorantów: Maciej Szczeciński

Wydział Mechaniczny:
- Rada Wydziału: Agnieszka Mackiewicz

Wydział Nauk Biologicznych: brak zgłoszeń

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii:
- Rada Wydziału: Łukasz Brodziak, Lilianna Kurek
- Rada Instytutu Socjologii: Łukasz Brodziak
- Rada Doktorantów: Łukasz Brodziak, Grzegorz HryniewiczKANDYDACI DO RAD WYDZIAŁÓW, RAD INSTYTUTÓW I RADY DOKTORANTÓW
WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII:
-Łukasz Brodniak (RD, RW, RI Socjologii)
-Lilianna Kurek (RD, RW)
-Grzegorz Hryniewicz (RD)

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY:
-Lucyna Majewska (RW)
-Marcin Nowak (RW)
-Natalia Wojcieszak (RW)
-Dorota Gorzków (RW)
-Weronika Górnicka (RI Politologii)

WYDZIAŁ MECHANICZNY:
-Agnieszka Mackiewicz (RW)

WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII:
-Marcin Kucaba (RW)

WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI:
-Daniel Fechner (RD)
-Krzysztof Krasowski (RW)

WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII:
-Maciej Szczeciński (RW, RD)

*RW- Rada Wydziału, RD - Rada Doktorantów, RI - Rada Instytutu


DOKTORANCKA KOMISJA WYBORCZA ogłasza termin zgłaszania kandydatur do Rad Wydziałów, Instytutów oraz Rady Doktorantów (wybory uzupełniające na WPPS, WMIE, WM, WNB oraz WIEA)

ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE DO DNIA 31.10.2015 r. W SIEDZIBIE RADY DOKTORANTÓW (DS. RZEPICHA POKÓJ 14a, bądź mailowo do Przewodniczącego DKW). WYBORY ODBĘDĄ SIĘ DNIA 05.11.2015 r. (CZWARTEK) W GODZ. 19:00 – 20:30 W HOLU GŁÓWNYM BUDYNKU A-0 (GŁÓWNY) NA KAMPUSIE A ORAZ W GODZ. 16.30 – 18.00 W HOLU GŁÓWNYM BUDYNKU A-20 (NEOFILOLOGICZNY) NA KAMPUSIE B

UWAGA:
Każdy Kandydat musi mieć poparcie co najmniej trzech doktorantów. Każda osoba może poprzeć tylko jednego kandydata.


I Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców

Termin nadsyłania zgłoszeń i streszczeń upływa wraz z dniem 12.07.2015!
http://doktoranci.prz.edu.pl/konferencja
http://doktoranci.prz.edu.pl/konf/komunikat1.pdf


WYNIKI WYBORÓW

Wybory do Rady Doktorantów:
Wydział Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji: Jakub Lipiński, Krzysztof Krasowski
Wydział Fizyki i Astronomii: Mateusz Wiśniewicz, Michał Żejmo
Wydział Humanistyczny: Katarzyna Kaczmarek, Wioletta Husar
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska: Marta Gortych, Hanna Lechów
Wydział Matematyki Informatyki i Ekonometrii: Joanna Klecha

Wybory do Rad Wydziałów:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska: Magdalena Czarna
Wydział Matematyki Informatyki i Ekonometrii: Maciej Szczeciński

Wybory do Senatu UZ: Wioletta Husar
Wybory do Kolegium Elektorów: Wioletta Husar

Wszystkim wygranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy.


WYBORY

DOKTORANCKA KOMISJA WYBORCZA
przedstawia listę kandydatów tegorocznych wyborów do:

RADY DOKTORANTÓW

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji:
Lipiński Jakub
Krasowski Krzysztof

Wydział Fizyki i Astronomii:
Raczyńska Katarzyna
Wiśniewicz Mateusz
Żejmo Michał

Wydział Humanistyczny:
Alechno-Matuszczak Monika
Husar Wioletta
Kaczmarek Katarzyna
Nowak Danuta

Wydział Matematyki Informatyki i Ekonometrii:
Szczeciński Maciej

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska:
Czarna Magdalena
Lechów Hanna


SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
Husar Wioletta
Kaczmarek Katarzyna
Nowak Danuta


KOLEGIUM ELEKTORÓW
Husar Wioletta
Kaczmarek Katarzyna
Nowak Danuta


*****
WYBORY ODBĘDĄ SIĘ DNIA 19.11.2014 r. (ŚRODA)
W GODZ. 17:00 – 18:00 W HOLU GŁÓWNYM BUDYNKU A-0 (BUDYNEK
GŁÓWNY) NA KAMPUSIE A ORAZ W GODZ. 17:00 – 18:00 W HOLU
GŁÓWNYM BUDYNKU A-20 (NEOFILOLOGICZNY) NA KAMPUSIE BWyniki Wyborów do Rad Wydziałów, Instytutów i uzupełniających Wyborów do Rady Doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego

W dniu 28.11.2013r. Doktorancka Komisja Wyborcza przeprowadziła Wybory do Rad Wydziałów, Instytutów i uzupełniające wybory do Rady Doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Poniżej prezentujemy wyniki:
W Uzupełniających Wyborach do Rady Doktorantów zostały wybrane następujące osoby:
Krzysztof Krasowski - WEIiT
Justyna Chachulska - WNB
Katarzyna Myślicka - WNB
W Wyborach do Rad Wydziału mandaty uzyskały następujące osoby:
Jakub Lipiński - WEIiT
Marcin Kucaba - WFiA
Bartosz Zapotoczny - WFiA
Paweł Szymon Towpik - WH
Rafał Zalas - WMIiE
Damian Markulak - WNB
W Wyborach do Rad Instytutów mandaty uzyskały następujące osoby:
Instytut Astronomii - Marcin Kucaba
Instytut Historii - Irena Lisowska-Szron
Instytut Informatyki i Elektroniki - Jakub Lipiński
Instytut Metrologii Elektrycznej - Krzysztof Krasowski
Instytut Politologii - Kamila Katarzyna Pokidan


Wszystkim wygranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy.
Wybory do Rad Wydziałów, Instytutów i uzupełniające wybory do Rady Doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego

Doktorancka Komisja Wyborcza ogłasza termin zgłaszania kandydatur w wyborach do Rad Wydziałów, Rad Instytutów oraz uzupełniających wyborach do Rady Doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego na WNB, WILiŚ oraz WEIiT.
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 12.11.2013 r. w siedzibie Rady Doktorantów (Dom Studenta "Rzepicha" przy ul. Podgórnej 50 B pokój 14a).
Wybory odbędą się dnia 28.11.2013 r. w godz. 16.00-17.00 w holu głównym w budynku A-0 (główny) na kampusie A
oraz w godz. 17.00-18.00 w holu głównym w budynku A-20 (Neofilologiczny) na kampusie B.

Uwaga:
Każdy kandydat musi mieć poparcie co najmniej trzech doktorantów. Każda osoba może poprzeć tylko jednego kandydata.

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów: [pdf, odt, doc]Wyniki Wyborów do Rady Doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 08.11.2012 roku:

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji:
Jakub Lipiński

Wydział Fizyki i Astronomii:
Katarzyna Raczyńska
Anna Skrzypczak

Wydział Humanistyczny:
Monika Alechno-Matuszczak
Maciej Lubik

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska:
Róża Fruzińska
Hanna Lechów

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii:
Maciej Kozaryn
Agnieszka Marciniak
Lista kandydatów w Wyborach do Rady Doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego:

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji:
Jakub Lipiński

Wydział Fizyki i Astronomii:
Katarzyna Raczyńska
Marta Dembska
Anna Skrzypczak

Wydział Humanistyczny:
Monika Alechno-Matuszczak
Maciej Lubik

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska:
Róża Fruzińska
Hanna Lechów

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii:
Maciej Kozaryn
Agnieszka Marciniak

Jednocześnie przypominamy, że:
Wybory odbędą się dnia 8 listopada (czwartek) w godz. 15.00-16.00 w holu głównym w budynku A-0 (Kampus A)
oraz w godz. 16.30-17.30 w holu głównym w budynku A-20 (Kampus B).Wybory do Rady Doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego
Doktorancka Komisja Wyborcza ogłasza termin zgłaszania kandydatur do Rady Doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24.10.2012 r. w siedzibie Rady Doktorantów (Domu Studenta "Rzepicha" przy ul. Podgórnej 50 B pokój 14a).
Wybory odbędą się dnia 8 listopada (czwartek) w godz. 15.00-16.00 w holu głównym w budynku A-0 (główny) na kampusie A
oraz w godz. 16.30-17.30 w holu głównym w budynku A-20 (Neofilologiczny) na kampusie B.

Uwaga:
Każdy kandydat musi mieć poparcie co najmniej trzech doktorantów. Każda osoba może poprzeć tylko jednego kandydata.

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów: [pdf, odt, doc]Nabór wniosków o stypendia rozpoczęty...
Rozpoczęły się nabory wniosków na stypendia dla doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Szczegółowe informacje (regulaminy i wnioski i terminy ich składania) dostępne są na stronie: http://www.dss.uz.zgora.plNabór wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego
Na podstawie regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego wprowadzonego zarządzeniem nr 51 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 11.06.2012 r. ogłasza się nabór wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Wnioski należy składać do dnia 29.06.2012 r. w dziekanacie Wydziału.

Regulamin do Zarządzenia nr 51 Rektora UZ z dnia 11.06.2012 r. i druki wniosków zamieszczone są na stronie http://www.dss.uz.zgora.pl/index.php/innestypendia

Uwaga: Wnioski dotyczą również osób, które nie otrzymywały stypendium doktoranckiegoWyniki II tury wyborów do Rad Wydziału Fizyki i Astronomii
Doktorancka Komisja Wyborcza ogłasza, że w wyniku wyborów, które odbyły się 4 kwietnia oraz drugiej tury, która odbyła się 11 kwietnia mandat otrzymał Marcin Kucaba.
Oddane głosy: Marcin Kucaba (8 głosów), Dariusz Woźniak (6 głosów), nieważne (1 głos)II tura wyborów do Rad Wydziału Fizyki i Astronomii
Doktorancka Komisja Wyborcza ogłasza, że II tura wyborów do Rady Wydziału Fizyki i Astronomii odbędzie się dnia 11 kwietnia (środa) w godz .11.30-12.30 w holu głównym w budynku A-0 na kampusie A.Wyniki wyborów doktorantów do Rad Wydziałów oraz Instytutów oraz do Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego
W związku z wyborami, które odbyły się w dniu 04.04.2012, Doktorancka Komisja Wyborcza ogłosiła następujące wyniki:

Na przedstawiciela doktorantów do Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego został wybrany Maciej Lubik.

Do Rady Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji mandat uzyskał Jakub Lipiński .
Do Rady Wydziału Fizyki i Astronomii mandat uzyskała Marta Dembska.
Do Rady Wydziału Humanistycznego mandat uzyskała Monika Alechno-Matuszczak.
Do Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska mandat uzyskała Róża Fruzińska.
Do Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii mandat uzyskał Rafał Zalas.

Do Rady Instytutu Fizyki i Astronomii mandat uzyskała Marta Dembska.
Do Rady Instytutu Historii mandat uzyskała Monika Alechno-Matuszczak
Do Rady Instytutu Informatyki i Elektroniki mandat uzyskał Jakub Lipiński.
Do Rady Instytutu Inżynierii Środowiska mandat uzyskała Róża Fruzińska.
Do Rady Instytutu Neofilologii mandat uzyskał Maciej Lubik.

Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy. Wyniki do pobrania [odt, doc]
Uwaga: Ze względu na równą liczbę głosów (8) mandatu nie otrzymali: Marcin Kucaba i Dariusz Woźniak. Na podstawie § 68 pkt. 5 Regulaminu Samorządu Doktorantów w tym przypadku organizuje się dodatkową turę rozstrzygającą między tymi kandydatami, którzy otrzymali równą liczbę głosów.Wybory do Rad Wydziału, Rad Instytutów, Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego
Doktorancka Komisja Wyborcza ogłasza termin zgłaszania kandydatur do Rad Wydziału, Rad Instytutów, Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 21.03.2012 r. w Siedzibie Rady Doktorantów. Wybory odbędą się dnia 4 kwietnia (środa) w godz .11.30-12.30 w holu głównym w budynku A-0 (główny) na kampusie A oraz w godz. 15.00-16.00 w holu głównym w budynku A-20 (Neofilologiczny) na kampusie B

Uwaga: każdy kandydat musi mieć poparcie co najmniej trzech doktorantów. Każda osoba może poprzeć tylko jednego kandydata.
Z powodu trudności w interpretacji przepisów wcześniejsza informacja o kadencyjności okazała się nieprawdziwa. Z dniem ogłoszenia wyników wyborów przez DKW wygasają mandaty wszystkich osób do tej pory zasiadających w Radach Wydziałów/Instytutów - mandaty te są objęte przez nowo wybrane osoby
Terminy kadencyjności 31 sierpnia nie dotyczy doktorantów (studentów). Długość kadencji powinna być zapisana w Regulaminie Samorządu Doktorantów UZ - brak takiego zapisu w obecnej wersji regulaminu spowodował błędną interpretację.
Wybory do Rady Doktorantów zostały odwołane z uwagi na par. 10 regulaminu Samorządu Doktorantów.Wyniki wyborów do Kolegium Elektorów
Doktorancka Komisja Wyborcza stwierdza, że w wyniku wyborów w dniu 6 lutego 2012r. na przedstawiciela doktorantów w Kolegium Elektorów została wybrana Marta Dembska (protokół).

Szczegółowe wyniki wyborów poniżej:
Marta Dembska - 8 głosów
Róża Fruźińska - 3 głosy
głosy nieważne- 0 głosów
głosy niewykorzystane - 108 głosów
Wybory do Kolegium Elektorów
Doktorancka Komisja Wyborcza ogłasza termin zgłaszania kandydatur do Kolegium Elektorów (1 mandat). Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 23.01.2012 r. w Siedzibie Rady Doktorantów. Wybory odbędą się dnia 6 lutego (poniedziałek) w godz. 13.00-14.00 w holu głównym w budynku A-0 (główny) na kampusie A.

Uwaga: każdy kandydat musi mieć poparcie co najmniej trzech doktorantów. Każda osoba może poprzeć tylko jednego kandydata.


Przypominamy, że doktoranci mogą starać się o pieniądze z następujących źródeł:
 • pomoc materialna (w tym stypendia dla najlepszych doktorantów) - wnioski do 15 października
 • stypendia doktoranckie (dla doktorantów drugiego roku i wyższych) - wnioski do 31 października
 • stypendia UZ dla pierwszego roku oraz cudzoziemców - wnioski do 15 październikaARCHIWUM AKTUALNOŚCI