Przeskocz do treści

Rada Doktorantów

Przewodniczący:


Osoba: mgr Sławomir Sobański

E-mail: Slawek.Sobanski@wp.pl

Tel.:

Pokój: A-16/155

Wydział: WPPS

Z-ca Przewodniczącego:


Osoba: mgr Aleksandra Makowicz

E-mail: A.Makowicz21@gmail.com

Tel.:

Pokój: A-16/113

Wydział: WH

Pozostali członkowie RD:


Osoba: mgr inż. Hanna Lechów

E-mail: H.Lechow@iis.uz.zgora.pl

Tel.: (68) 3282572

Pokój: A-12/1A

Wydział: WBAIŚ


Osoba: mgr Marta Gortych 

E-mail: M.Gortych@iis.uz.zgora.pl 

Tel.:

Pokój: A-12/119

Wydział: WBAIŚ


Osoba: mgr Mateusz Wiśniewicz

E-mail: M.Wisniewicz@gmail.com

Tel.: 883 655 053

Pokój: A-2/014

Wydział: WFA


Osoba: mgr inż. Marcin Skobel

E-mail: M.Skobel@issi.uz.zgora.pl

Tel.:

Pokój: A-2/218

Wydział: WIEA


Osoba: mgr Agata Drzystek

E-mail: A.Drzystek@wmie.uz.zgora.pl

Tel.:

Pokój: A-29/417

Wydział: WMIE


Osoba: mgr Maciej Szczeciński

E-mail: M.Szczecinski@wmie.uz.zgora.pl

Tel.:

Pokój: A-29/507

Wydział: WMIE


Osoba: mgr Anatol Kałasznikow

E-mail: 

Tel.:

Pokój:

Wydział: WM


Osoba: mgr Lucyna Majewska

E-mail: L.Majewska@ifil.uz.zgora.pl

Tel.:

Pokój: A-20/226

Wydział: WH


Osoba: mgr inż. Marcin Pazera

E-mail: M.Pazera@issi.uz.zgora.pl

Tel.:

Pokój: A-2/402

Wydział: WIEA


Osoba: mgr Regina Korzeniowska

E-mail: -

Tel.:

Pokój: A-16/155

Wydział: WPPS


Kilka słów o nas, czyli o Radzie Doktorantów:

Jednym z organów Samorządu na Uniwersytecie Zielonogórskim jest Rada Doktorantów. Do jej podstawowych zadań należy:

  • obrona praw doktorantów; na wyraźne Żądanie doktoranta Rada jest umocowana do przedstawienia swojej opinii w indywidualnych sprawach doktorantów,
  • zapewnienie doktorantom zaplecza informacyjnego i doradczego w zakresie ich praw i obowiązków,
  • podejmowanie działań mających na celu rozwój naukowy doktorantów,
  • podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji materialnej doktorantów,
  • współdecydowanie z odpowiednimi organami Uczelni w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych na cele doktorantów oraz pomocy materialnej dla doktorantów,
  • uczestnictwo w decydowaniu w sprawach Uczelni, w zakresie i na zasadach określonych przez Ustawę i Statut Uczelni; w szczególności poprzez swoich przedstawicieli w organach i ciałach kolegialnych Uczelni,
  • uzgadnianie Regulaminu studiów doktoranckich,
  • opiniowanie projektów decyzji organów Uczelni w sprawach związanych z organizacją studiów doktoranckich,
  • wspieranie inicjatyw środowiska doktorantów oraz inicjowanie przedsięwzięć dotyczących środowiska doktorantów,
  • utrzymywanie kontaktów oraz wymiana informacji i doświadczeń z pokrewnymi organizacjami.