Przeskocz do treści

Rada Doktorantów

Przewodniczący:


Osoba: mgr Sławomir Sobański

E-mail: Slawek.Sobanski@wp.pl

Tel.: (68) 3283253

Pokój: A-16/155

Wydział: WPPS

Z-ca Przewodniczącego:


Osoba: mgr inż. Marcin Skobel

E-mail: M.Skobel@issi.uz.zgora.pl

Tel.:

Pokój: A-2/218

Wydział: WIEA

Skarbnik:


Osoba: mgr Ryszard Miadziołko 

E-mail: R.Miadziolko@wmie.uz.zgora.pl

Tel.: (68) 3282882

Pokój: A-29/518

Wydział: WMIE

Sekretarz:


Osoba: mgr Grzegorz Ostrowski

E-mail: Grzegorz.grzigrzi@gmail.com

Tel.: 

Pokój: A-16/113

Wydział: WH

Pozostali członkowie RD:


Osoba: mgr Aleksandra Makowicz -Kmiecik

E-mail: A.Makowicz21@gmail.com

Tel.:

Pokój: A-16/113

Wydział: WH


Osoba: mgr Maciej Szczeciński

E-mail: M.Szczecinski@wmie.uz.zgora.pl

Tel.: (68) 3282855

Pokój: A-29/507

Wydział: WMIE


Osoba: mgr inż. Marcin Pazera

E-mail: M.Pazera@issi.uz.zgora.pl

Tel.: (68) 32822210

Pokój: A-2/402

Wydział: WIEA


Osoba: mgr Regina Korzeniowska

E-mail: -

Tel.: (68) 3283253

Pokój: A-16/155

Wydział: WPPS


Kilka słów o nas, czyli o Radzie Doktorantów:

Jednym z organów Samorządu na Uniwersytecie Zielonogórskim jest Rada Doktorantów. Do jej podstawowych zadań należy:

  • obrona praw doktorantów; na wyraźne Żądanie doktoranta Rada jest umocowana do przedstawienia swojej opinii w indywidualnych sprawach doktorantów,
  • zapewnienie doktorantom zaplecza informacyjnego i doradczego w zakresie ich praw i obowiązków,
  • podejmowanie działań mających na celu rozwój naukowy doktorantów,
  • podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji materialnej doktorantów,
  • współdecydowanie z odpowiednimi organami Uczelni w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych na cele doktorantów oraz pomocy materialnej dla doktorantów,
  • uczestnictwo w decydowaniu w sprawach Uczelni, w zakresie i na zasadach określonych przez Ustawę i Statut Uczelni; w szczególności poprzez swoich przedstawicieli w organach i ciałach kolegialnych Uczelni,
  • uzgadnianie Regulaminu studiów doktoranckich,
  • opiniowanie projektów decyzji organów Uczelni w sprawach związanych z organizacją studiów doktoranckich,
  • wspieranie inicjatyw środowiska doktorantów oraz inicjowanie przedsięwzięć dotyczących środowiska doktorantów,
  • utrzymywanie kontaktów oraz wymiana informacji i doświadczeń z pokrewnymi organizacjami.